Stanovisko UHS k návrhu Rady hlavního města Prahy na změnu památkového zákona (4.9.2018)

Uměleckohistorická společnost jako profesní organizace sdružující české a zahraniční historiky umění se seznámila s usnesením Rady hlavního města Prahy ze dne 28. 8. 2018 k návrhu změny zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, považuje jej za nepřijatelný a zcela se ztotožňuje se zásadní kritikou návrhu, zveřejněnou Národním památkovým ústavem, Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, v.v.i., a dalšími odbornými pracovišti. Podle připraveného návrhu by rozhodování orgánů státní památkové péče již nebylo nadále podmiňováno obligatorním vyjádřením odborné organizace památkové péče, tedy Národního památkového ústavu, a stejně tak by byla ze zákona vypuštěna povinnost vlastníka kulturní památky či projektanta projednat s Národním památkovým ústavem přípravnou a projektovou dokumentaci plánované obnovy kulturní památky nebo nemovitosti nacházející se v památkově chráněném území. Takový zásah do kompetencí Národního památkového ústavu by znamenal velmi neblahé oslabení role odborné složky památkové péče a mohl by vést k nevratným škodám v péči o kulturní dědictví našeho státu, zvláště přihlédneme-li k některým problematickým stanoviskům výkonných orgánů památkové péče z posledních let, vyvolávajícím protesty odborníků i širší kulturní veřejnosti. Domníváme se, že ochrana kulturního dědictví vyžaduje vysoce kvalifikované a na zájmech developerů nezávislé rozhodování, jaké zaručuje právě účast odborné složky státní památkové péče ve správním řízení o obnově kulturních památek. Z tohoto důvodu Uměleckohistorická společnost doporučuje Zastupitelstvu hlavního města Prahy, aby předložený návrh na změnu památkového zákona neschválilo.

 

V Praze dne 4. 9. 2018

Aktuality