Dopis ministru kultury ve věci situace v galeriích v Praze, Brně a Olomouci (29.4.2019)

 

Předseda UHS Radim Vondráček se dopisem obrátil na ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. ve věci situace v Národní galerii Praha, Moravské galerii v Brně a Muzeu umění Olomouc. Reagoval tak především na náhlé personální změny ve vedení dvou z těchto institucí a zároveň na poddimenzování personálního stavu odborných pracovníků spravujících sbírky, které se stává problémem ve třetí instituci. V této souvislosti předseda UHS požaduje objektivní a transparentní podobu připravovaných výběrových řízení a zajištění kontinuity odborné činnosti ve všech institucích.

 

V Praze dne 29. 4. 2019

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jménem Uměleckohistorické společnosti (UHS), která jako profesní organizace sdružuje české a zahraniční historiky umění. Jejím cílem je hájit zájmy oboru ve všech oblastech jeho dosahu, stejně jako historiků umění v jejich profesních záležitostech. Z tohoto důvodu se UHS dlouhodobě zabývá činností oborových pracovišť, mezi nimiž zaujímá Národní galerie v Praze přední místo. Obracíme se tedy na Vás ohledně situace nastalé v Národní galerie ve věci její společenské role a jmenovitě její odborné činnosti.

Jsme přesvědčeni, že je zapotřebí této vrcholné kulturní instituci vrátit její prestiž, nyní nebývale trpící stávající kauzou i „přestřelkami“ v mediálním prostoru. Zejména se důrazně zasazujeme za patřičné docenění významu pracovníků oboru dějin umění. Vždyť především na týmu odborných pracovníků spočívá i do budoucna vlastní váha celkového výkonu vrcholné odborné instituce. Podle našeho přesvědčení je zapotřebí překonat stav, v němž Národní galerie je dlouhodobě zatížena nadměrnou fluktuací odborných pracovníků, a podle našeho názoru rovněž poddimenzováním personálního stavu sbírek, snad ve prospěch nesbírkových útvarů. Podobná situace podle našich informací nastala v poslední době i ve druhé významné sbírkové instituci Moravské galerii v Brně.

Ohledně výběrového řízení na pozici generálního ředitele Národní galerie se zasazujeme za objektivní a transparentní podobu tohoto řízení a za jeho pečlivou, avšak bezodkladnou přípravu. Stejně tak by mělo být postupováno v případě Muzea umění Olomouc, kde by rovněž neměla být ohrožena kontinuita jeho odborné činnosti. Jako reprezentace uměleckohistorické obce očekáváme, že do obou výběrových komisí bude ministerstvem jmenován i zástupce Uměleckohistorické společnosti.

Velmi bychom uvítali také osobní setkání s Vámi, na němž bychom mohli tyto otázky tížící uměleckohistorickou obec i širší veřejnost hlouběji projednat.

PhDr. Radim Vondráček

předseda Uměleckohistorické společnosti

 

Aktuality